Navigace

Obsah

Registr oznámení dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 
Informace o registru
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení") podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").
Vedení registru zabezpečuje evidenční orgán, kterým je v případě obce Lažany starosta obce.

Podání žádosti
Písemná žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově sídla obecního úřadu.

Způsob nahlížení do registru na základě řádně podané žádosti
Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

-     Nahlížení do registru v písemné podobě:
nahlížení do registru v písemné podobě bude žadateli umožněno v úředních hodinách v budově sídla obecního úřadu.
 
-     Nahlížení do registru v elektronické podobě:
pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.
 
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz.
 
Poučení
Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a)     používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b)     poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c)     neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4. 
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.
 
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.

Podmínky udělení uživatelského jména a hesla
Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává na základě příslušných ustanovení (§ 13, odst. 5) zákona č. 159/2006 Sb.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním "Žádosti o nahlížení do registru oznámení" žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména, viz článek "Ochrana osobních údajů".
  

Zákon č. 159/2006 Sb.

 
Formuláře žádostí o nahlížení do registru
  

Žádost o nahlížení do registru oznámení - soubor ve formátu .pdf

Žádost o nahlížení do registru oznámení - soubor ve formátu .doc

 

Protokol o nahlédnutí do registru oznámení. - soubor ve formátu .pdf

Protokol o nahlédnutí do registru oznámení. - soubor ve formátu .doc

  

VSTUP DO REGISTRU