Navigace

Obsah

Zpět

Zápis - 1/18

Z á p i s - č. 1/18

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lažany konaného dne 31.1.2018 v kulturním domě v Lažanech od 19,00 hod.

Účast: 6 členů zastupitelstva dle prezenční listiny + účetní obce, 1 člen zastupitelstva byl omluven.

 

P r o g r a m :
 

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání
 3. Zpráva o činnosti OÚ
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 5. Projednání přihlášky do Sdružení místních samospráv ČR
 6. Různé

  K bodu č. 1 - Zahájení:

   

  Zasedání zahájil starosta obce p. Vladimír Viták. Seznámil přítomné s programem, který byl bez připomínek přijat.

  Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. David Hejl a p. Josef Polák.

  Zapisovatelem byl určen Ing. Eduard Dvořák.

   

  K bodu č. 2 - Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání:

   

  Kontrolu zápisu a usnesení provedl Ing. Eduard Dvořák. Usnesení bylo splněno,
  k zápisu nebyly připomínky.

   

  Usnesení č. 1/18:

  ZO bere na vědomí.

   

  K bodu č. 3 - Zpráva o činnosti OÚ:

   

  Starosta obce informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva.

 1. MÚ Turnov, stavební úřad, zaslal dne 18.12.2017 oznámení o zahájení řízení Přestavby a přístavby RD č. p. 59  Lažany pro vlastníka Lenku Vyhlídkovou, B. Smetany 1987, Turnov.
   
 2. Žádost Pavla Marka, zastupujícího na základě plné moci paní L. Vyhlídkovou, o vyjádření obce ke stavbě sjezdu z místní komunikace p. p. č. 446/2 na pozemek p. č. 446/14 RD č. p. 59. Obec nemá námitek.
   
 3. Obec Lažany  obdržela  21.12.2017   90% dotace ve výši 270 000 Kč na projekt „Revitalizace návsi  v obci  Lažany dle smlouvy OLP/4139/2017  ze dne 15.12.2017. Dne 10.1.2018 byla odeslána průběžná zpráva o realizaci projektu.

   

 4. Starosta obce seznámil přítomné s žádostí o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního

  užívání pozemní komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo

  podzemních vedení všeho druhu pro ČEZ Distribuce a.s., zastoupený na základě plné

  moci firmou KOLLERT ELEKTRO s. r. o pro zajištění pokládky kabelu NN AYKY 3x120+70

  v rámci akce IV-12-4016085-LB-Lažany, p.č. 446/38, Sv. Bartoš – kNN, SS na pozemcích
  p. č. 489, 429/3, 499, 472/2.

   

   

 5. Starosta obce seznámil přítomné se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného

  břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016085/VB/002“ mezi obcí Lažany

  a ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou na základě plné moci firmou KOLLERT ELEKTRO s.r.o,,

  Svárovská 108, Liberec, pro stavbu zemního kabelového vedení NN na pozemcích 489,

  429/3, 499, 472/2 a 429/2. Jedná se o ostatní plochy v k. ú. Lažany u Sychrova. Věcné

  břemeno činí 137m2  za jednorázovou náhradu ve výši 7 000,- Kč.

   

  Starosta obce dále seznámil přítomné s žádostí firmy KOLLERT ELEKTRO s.r.o. o vyjádření k existenci sítí a vyjádření k projektové dokumentaci stavby.
   

  Usnesení č. 2/18

  ZO Lažany schvaluje Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016085/VB/002 s firmou KOLLERT ELEKTRO,s.r.o.

   

 6. OÚ vydal na základě žádosti Ing. Pomrhonce povolení kácení smrku v zahradě.
   
 7. Starosta obce informoval přítomné o obdrženém poděkování manželů Pitrových pro Ing. Eduarda Dvořáka za zpracování a vydání knihy „Kronika domů obce Lažany léta P. 1397 -2017“.
   
 8. Dne 29.1.2018 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Lažany.

  Usnesení č. 3/18:
  ZO Lažany bere na vědomí.

   

   

 9. Česká asociace odpadového hospodářství zaslala informaci o riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí.
   

  Usnesení č. 4/18:

  ZO Lažany projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství. Nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

   

   

   

  K bodu č. 4 – Rozpočtové opatření č. 1/2018:
   

Starosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2018

Příjmová část:                                 22 000,-  Kč

Výdajová část:                              506 464,30 Kč

Položka financování:  8115        +484 464,30 Kč

 

 

Usnesení č. 5/18:

Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové opatření.

 

 

 

K bodu č. 5 - Projednání přihlášky do Sdružení místních samospráv ČR
 

ZO projednalo přihlášku do organizace Sdružení místních samospráv

 

Usnesení č. 6/18:

ZO Lažany schvaluje přihlášku obce do organizace Sdružení místních samospráv ČR.

 

 

 

K bodu č. 6 - Různé
 

OÚ Lažany uspořádá malou kulturní akci „Sobotní odpoledne ve Svijanech", jako poděkování, pro občany, kteří aktivně pomáhají při různých činnostech v obci,

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 1. 2018

 

Zapisovatel:               Ing. Eduard Dvořák                         ..................................

 

 

Ověřovatelé zápisu:   David Hejl                                       ..................................

 

                                  

                                   Josef Polák                                     ..................................

 

 

Starosta obce:            Vladimír Viták                                 ..................................

Vyvěšeno: 7. 2. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět