Navigace

Obsah

Zpět

Zápis - 2/18

Z á p i s - č. 2/18

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lažany konaného dne 21.3.2018 v kulturním domě v Lažanech od 19,00 hod.

Účast:  7 členů zastupitelstva dle prezenční listiny + účetní obce.

 

P r o g r a m :
 

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání
 3. Zpráva o činnosti OÚ
 4. Schvalování účetní závěrky za rok 2017
  a/rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
  b/ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  c/ inventarizační zpráva dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
 5. Závěrečný účet obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatření č. 2/ 2018
 7. Projednání spisového řádu obce Lažany
 8. Různé


  K bodu č. 1 - Zahájení:

  Zasedání zahájil starosta obce p. Vladimír Viták. Seznámil přítomné s programem, který byl bez připomínek přijat.

  Ověřovateli zápisu byli zvoleni pí Ilona Klímová, Bc. a Ing. Pavel Pecina.

  Zapisovatelem byl určen Ing. Eduard Dvořák.

   

  K bodu č. 2 - Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání:

  Kontrolu zápisu a usnesení provedl Ing. Eduard Dvořák. Usnesení bylo splněno, k zápisu nebyly připomínky.

   

  Usnesení č. 7/18:

  ZO bere na vědomí.

   

  K bodu č. 3 - Zpráva o činnosti OÚ:

  Starosta obce informoval přítomné o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva.

 1. Obec Lažany uzavřela s firmou SMS služby, s. r. o. smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Touto osobou je pro obec Lažany pí Petra Černá. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 25.5.2018 do 24.5.2019.
   
 2. Obec Lažany vydala na základě žádosti Ing. Františka Stříže souhlasné stanovisko ke stavbě čističky odpadních vod pro objekt č. p. 56 investorů M. Honové a J. Wolfa dle dodané projektové dokumentace.
   
 3. Byla odeslána odpověď na žádost Radek Hnát - VAK PROJEKT ohledně existence sítí

  plynovodní a vodovodní k nové autoopravně na ppč. 446/38 dle ZČ  318/2018
   

 4. Seznámení se zápisem z veřejného zasedání č. 1/2018 z členské schůze Mikroregionu

  Jizera konané dne 6.2.2018 ve Svijanech. Byl stanoven členský příspěvek na rok 2018

  ve výši 15 000,- Kč.  Dne 25.5.2018 proběhne další ročník akce pro děti  v Pěnčíně  „Pojďme si hrát“.
   

 5. Městský úřad Turnov, stavební úřad vydal dne 8.1.2018 územní rozhodnutí pro Ředitelství silnic a dálnic, Zeyerova 1310, Liberec  rozhodnutí o umístění stavby D10 Oplocení.

   

 6. Smlouva s Technickými odpadovými  službami Turnov o zajištění možnosti odvozu objemných odpadů do sběrného dvora Vesecko od 3.4.2018  do 14.4.2018.

   

  Usnesení č. 8/17:

  ZO bere na vědomí.

 7. Městský úřad Turnov, správní odbor zaslal k projednání stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022.

   

  Usnesení č. 9/17:

  V souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů, zastupitelstvo Obce Lažany na svém řádném veřejném zasedání dne 21.3.2018 stanovilo počet členů zastupitelstva Obce Lažany na volební období 2018-2022 na 7 členů.
   

  K bodu č. 4 - Schválení účetní uzávěrky za rok 2017:

  Starosta obce seznámil ZO se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2017, s rozvahou, výkazem zisku a ztráty a s inventarizační zprávou dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

   

  ZO projednalo a schvaluje bez připomínek zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2017.

   

  Usnesení č. 10/18:

  ZO jmenovitě schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017. Viz protokol o schvalování účetní závěrky dle §11 vyhl. č. 220/2013 Sb.

   

  K bodu č. 5 -  Závěrečný účet obce za rok 2017:

  Starosta obce seznámil ZO se Závěrečným účtem obce Lažany za rok 2017.

   

  Usnesení č. 11/18

  ZO schvaluje Závěrečný účet obce Lažany za rok 2017
   

  K bodu č. 6 - Rozpočtové opatření č. 2/2018

  ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 2/2018

  Příjmová část:           133 100,-    Kč

  Výdajová část:        1 659 554,40 Kč

  Položka financování:        8115  - 1 526 454,40,- Kč (účetní doklad č. 3333)

   

  Usnesení č. 12/18:

  ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018. 

   

  K bodu č. 7 - Projednání   spisového řádu  obce  Lažany

  ZO projednalo spisový řád a vedení spisové služby s přílohami obsahujícími spisový a skartační plán, vzor skartačního návrhu a vzor doložky při převodu dle archivního zákona.

  Usnesení č. 13/18

  ZO schvaluje spisový řád obce Lažany  s účinností od 1.4.2018

   

  K bodu č. 8 - Různé:

  ZO projednalo informaci o ukončení nájmu obchodu s potravinami současným nájemcem z důvodu vysokého věku. Hledá se možný nástupce nájmu z vietnamské komunity.

   

   

Zápis byl vyhotoven dne: 21.3.2018

 

 

Zapisovatel:               Ing. Eduard Dvořák                         ..................................

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Bc. Ilona Klímová                           ..................................

 

 

                                   Ing. Pavel Pecina                           ..................................

 

 

Starosta obce:            Vladimír Viták                                 ..................................

Vyvěšeno: 23. 3. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět